Reklamačné podmienky

unt-121. Reklamácia

Kupujúci si môže u predávajúceho uplatniť reklamáciu:

1. na mechanické poškodenie tovaru a obalu
2. na chybnú dodávku
3. na kvalitu zakúpeného tovaru počas celej doby minimálnej trvanlivosti tovaru, najneskôr však v deň uvedený na obale ako dátum minimálnej trvanlivosti.
Kupujúci si nemôže uplatniť reklamáciu na škody na tovare, ktoré vznikli na jeho strane neodborným zaobchádzaním, prirodzenými stratami, alebo nedodržaním podmienok skladovania.
Kupujúci môže reklamovať iba tovar zakúpený na internetovej stránke www.zdravica.sk

2. Postup reklamácie
Pre rýchle a uspokojivé vybavenie reklamácie odporúčame, aby kupujúci informoval čo najskôr predávajúceho

telefonicky : p.Dominová 0908 608 499

alebo e-mailom : kosikplnyzdravia@gmail.com
- reklamácia mechanického poškodenia tovaru a obalu

Po vzájomnej dohode, predávajúci obratom dovezie kupujúcemu náhradnú zásielku s objednaným tovarom, prípadne vráti spotrebiteľovi sumu, ktorú za tovar zaplatil, vrátane dopravy.
- reklamácia chybnej zásielky

Predávajúci môže požiadať spotrebiteľa, aby reklamovaný tovar s vadou, v pôvodnom obale a dostatočne zabalený, poslal na jeho adresu spolu s vyplneným reklamačným lístkom a kópiou dokladu o zaplatení, vrátane dopravy. Po vzájomnej dohode predávajúci pošle spotrebiteľovi žiadaný tovar, prípadne vráti spotrebiteľovi sumu, ktorú za tovar zaplatil, vrátane dopravy.
- reklamácia kvality tovaru
Kupujúcemu odporúčame poslať reklamovaný tovar v pôvodnom obale späť predávajúcemu v čo najkratšom čase od zistenia nedostatkov a priložiť vyplnený reklamačný lístok. Predávajúci odošle reklamačný poriadok kupujúcemu elektronickou poštou po upozornení e mailom alebo telefonicky.
Kupujúci je povinný udať číslo faktúry, resp. objednávky, druh reklamovaného tovaru, jeho množstvo a dôvod reklamácie a zaslať kópiu dokladu o zaplatení s dopravou. Kupujúci musí tovar zabaliť do vhodného prepravného obalu, aby nedošlo k mechanickému poškodeniu počas prepravy. Za takéto poškodenie tovaru predávajúci nezodpovedá.
Predávajúci informuje spotrebiteľa telefonicky alebo e-mailom o oprávnenosti a spôsobe vybavenia reklamácie.
V prípade oprávnenej reklamácie predávajúci vráti sumu kupujúcemu, ktorú za tovar zaplatil, alebo mu tovar dodá na výmenu, podľa vzájomnej dohody. Kupujúci má nárok na náhradu ceny za dopravu vo výške nutných nákladov na bezpečné doručenie /tieto náklady je nutné doložiť dokladom/.
V prípade neoprávnenej reklamácie nemá kupujúci, ani predávajúci nárok na náhradu nákladov spojených s vybavovaním reklamácie.
Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní od prevzatia reklamácie predávajúcim. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť.
Ak sa zo strany kupujúceho jedná o opakovanú neoprávnenú reklamáciu, môže to predávajúci považovať  za zneužitie práv spotrebiteľa a môže si u kupujúceho uplatniť právo na náhradu nákladov spojených s vybavovaním reklamácie.