Obchodné podmienky

unt-81.Vymedzenie pojmov

Predávajúci

Michaela Dominová “ZDRAVICA”

Malá Čausa 101

971 01 Prievidza

IČO : 41 057 767

DIČ :1072771304

Bankové spojenie : 4016383147 / 7500

Kupujúci

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky pre svoju osobnú spotrebu na internetových stránkach www.zdravica.sk

2.Platnosť obchodných podmienok
Obchodné podmienky platia pre všetky objednávky.
Na vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č.22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, zákona č.108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji a zákona č.250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

3. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

1. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim. Kúpna zmluva vzniká na základe objednávky.
2. Elektronická objednávka je platná , ak sú vyplnené všetky povinné údaje a náležitosti uvedené v objednávkovom formulári.
3. Objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu www.zdravica.sk sú záväzné pre obe strany (kupujúceho a predávajúceho).
4. Podaním objednávky (vyplnením a odoslaním objednávkového formulára) kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí.
5. Každá objednávka je potvrdená emailom na adresu uvedenú kupujúcim. Objednávka sa považuje za neplatnú pri porušení podmienok dohodnutých v čase potvrdenia objednávky (neúplnosť objednávky). Ak dôjde k takejto situácii predávajúci kontaktuje kupujúceho emailom alebo telefonicky, ak bolo číslo na kupujúceho uvedené pri vyplnení objednávkového formulára a dohodne nové podmienky dodania tovaru. Ak kupujúci súhlasí s upravenými podmienkami musí tento súhlas potvrdiť emailom, ktorý je záväzný.

4. Predmet zmluvy

1. Predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru iba uvedeného v ponuke internetového obchodu www.zdravica.sk a následne v objednávke kupujúceho.
2. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.
3. Vlastnícke právo k zakúpenému tovaru prechádza na kupujúceho až po zaplatení kúpnej ceny, jeho prevzatím.

5. Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho

1. Kupujúci má právo stornovať objednávku pred jej záväzným potvrdením.
2. Kupujúci má právo stornovať objednávku, ktorá nebola predávajúcim potvrdená do 24 hodín alebo predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V takomto prípade kupujúcemu nebudú účtované poplatky za dopravu.
3. Kupujúci pri stornovaní už potvrdenej objednávky je povinný uhradiť predávajúcemu všetky preukázateľné a účelne vynaložené náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s realizáciou danej objednávky, najmä v prípade stornovania objednávky kupujúcim po jej odoslaní.
4. Kupujúci musí informovať predávajúceho o stornovaní objednávky emailom.

Storno objednávky zo strany predávajúceho

1. Predávajúci má právo stornovať objednávku celú alebo jej časť z dôvodu, že už tovar nie je na sklade a nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená na internetovej stránke predávajúceho, v prípade, že sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak.
2. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak sa s kupujúcim nemôže skontaktovať telefonicky (v prípade, že telefónne číslo nebolo uvedené pri vyplnení objednávkového formulára alebo kupujúci nezdvíha telefón) za účelom dohody o ďalšom postupe.
3. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný emailom alebo telefonicky od predávajúceho.

6. Cena a platobné podmienky

1. Ceny tovaru sú maloobchodné. Sú vyznačené u jednotlivých položiek tovaru v ponuke internetového obchodu www.zdravica.sk a sú platné v momente potvrdenia objednávky. Predajca dodá tovar kupujúcemu v platnej cene.
Znížená cena tovaru, ktorý je v akcii (označený ako ” ZNÍŽILI SME CENU”), platí len do vypredania zásob tohto tovaru. Akcia je obmedzená množstvom daného tovaru s danou šaržou (dobou minimálnej trvanlivosti). Pokiaľ si spotrebiteľ objednal väčšie množstvo tovaru so zníženou cenou, ako sú zásoby tohto tovaru u predávajúceho na sklade, má predávajúci právo ponúknuť spotrebiteľovi rovnaký tovar v bežne platnej cene, prípadne iný, podobný tovar. Spotrebiteľ má právo odmietnuť takúto ponuku.
Predávajúci má právo upravovať ceny.
Predávajúci informuje o cenách na svojej internetovej stránke alebo poskytuje platný cenník kupujúcemu. Predávajúci má právo zmeniť logistické údaje tovaru (napr. veľkosť balenia, hmotnosť apod.) uvedené v cenníku.

2. Ceny tovaru sú uvedené v Eurách.
3. Ceny za tovar sú zmluvnými cenami.
4. Pri potvrdení objednávky bude k cene tovaru pripočítaná cena za dopravu a balné.

cenník za dopravu

Malá Čausa – zdarma

Malá Čausa – Handlová : 2,50e

Malá Čausa – Veľká Čausa, Lipník, Chrenovec Brusno, Jalovec, Ráztočno, Morovno : 2,50e

Malá Čausa – Bojnice /Dubnica, Kanianka/ : 3,00e

Malá Čausa – Nováky /Sebedražie, Cígeľ, Lehota pod Vtáčnikom/ : 3,50e

Malá Čausa – Prievidza : 2,50e

Malá Čausa – Nitrianske Pravno /Nedožery Brezany, Lazany, Poruba, Poluvsie, Pravenec/ : 3,50e

7. Dodanie a prevzatie tovaru

1. Objednaný tovar bude kupujúcemu dovezený na vopred dohodnutú adresu, ktorú si zmluvné strany dohodli písomne mailom alebo telefonicky pri potvrdení objednávky.
2. Miesto dodania tovaru je adresa, uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.
3. Expedovanie tovaru je do 4 a 5 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky.
4. V prípade vzniku nečakanej situácie, a to že tovar nie je na sklade môže byť dodacia lehota dlhšia (po dohode s kupujúcim).
5. Ak vznikne predávajúcemu prekážka brániaca v dodaní tovaru, informuje o tom kupujúceho a ponúkne mu iný, podobný tovar a oznámi mu predpokladaný termín dodania.
6. Zásielka tovaru obsahuje daňový doklad.

8. Ochrana osobných údajov

Predávajúci sa riadi zákonom 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v jeho platnom znení.

1. Vyplnením a potvrdením objednávkového formulára dáva kupujúci súhlas predávajúcemu k zhromažďovaniu a evidovaniu osobných údajov o kupujúcom a jeho nákupoch. Kupujúci má právo tento súhlas písomne odvolať.
2. Predávajúci je oprávnený evidovať a spracovávať pre svoju potrebu osobné údaje o kupujúcom získaných z obchodných vzťahov.
3. Predávajúci sa zaväzuje, že osobné údaje neposkytne tretej osobe, ale kupujúci musí vziať na vedomie, že údaje, ktoré dobrovoľne poskytne do diskusných fór alebo iných automaticky generovaných stránok môžu byť použité treťou osobou, informácie nie je možné kontrolovať, preto predávajúci (prevádzkovateľ) za to nenesie žiadnu zodpovednosť.

9. Záruka na tovar

1. Ak po prevzatí tovaru kupujúci zistí nejakú chybu alebo vadu, má právo reklamovať tovar písomne na emailovú adresu predávajúceho s presným popisom chyby, vady a pod., musí byť priložená kópia o kúpe tovaru.
2. Kupujúci nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodenie tovaru treťou osobou.

10. Záverečné ustanovenia

1.Odoslaním objednávky spotrebiteľ vyjadruje súhlas s týmito obchodnými podmienkami. Tieto obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi predávajúcim a kupujúcim.

2.Predávajúci si vyhradzuje právo obchodné podmienky meniť. Zmenené podmienky sú platné a účinné dňom zverejnenia na internetovej stránke www.zdravica.sk

v Prievidzi dňa 9.7. 2013